Μεταβολή πληροφοριών

Χρησιμοποιήστε τις παρακάτω λειτουργίες αν τα στοιχεία του λογαριασμού σας δεν είναι ακριβή.

Φορητότητα δεδομένων

Χρησιμοποιήστε τις παρακάτω λειτουργίες για να κατεβάσετε όλες τις πληροφορίες που διατηρούμε για εσάς στο ηλεκτρινικό μας κατάστημα.

Πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα

You can use the link below to request a report with all personal information that that we store for you.

Δικαίωμα του καταναλωτή να ξεχνιέται

Use this option if you want to remove your personal and other data from our store. Keep in mind that this process will delete your account, so you will no longer be able to access or use it anymore.